Mer pengar till lokala klimatsatsningar | Fria.Nu
  • Bussar som går på biobränsle i form av rapsolja kan vara en typ av investering som Klimatklivet ger bidrag till.
Landets Fria

Mer pengar till lokala klimatsatsningar

Under hösten 2015 har Naturvårdsverket investerat 270 miljoner kronor i lokala klimatinvesteringar. Satsningen går under namnet Klimatklivet och syftar till att minska utsläppen som påverkar klimatet. Under 2016–2018 kommer 600 miljoner att betalas ut årligen.

Efter ett regeringsbeslut har Naturvårdsverket i uppdrag att i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Medel från Klimatklivet kan alla förutom privatpersoner ansöka om, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.

– Detta är en ny satsning som vi har byggt upp som verksamhet under 2015 där vi har fått igång och sett engagemang hos aktörer ute i samhället vilket är väldigt roligt. Över 600 ansökningar har kommit in under 2015 och de som söker är beredda att få olika klimatinvesteringar på plats genom att själva satsa pengar tillsammans med statliga pengar, säger Carl Mikael Strauss, sektionschef för Klimatklivet.

Hittills har 97 ansökningar fått stöd från Klimatklivet. De största växthusgasutsläppen i Sverige kommer från jordbruket, transporter, energiförsörjning och industrin.

Konkreta klimatsatsningar som kan få stöd kan exempelvis vara att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur, återvinning av energi, olika åtgärder för att minska utsläppen inom jordbruket eller olika åtgärder för energieffektivisering.

– Bland de ansökande hittills har det varit en stor variation på lite enklare investeringar som att byta oljepannan mot biobränsle eller sådana investeringar där nyttan inte syns på direkten, som exempelvis att bygga laddningsstationer till elbilar. Det ger förutsättningar för andra drivmedel även om det inte finns så många elbilar i dagsläget. Det har även varit en stor variation mellan offentliga och privata aktörer som ansökt, säger Carl Mikael Strauss.

Förhoppningen är att se fler klimatnyttiga åtgärder på lokal och regional nivå och under de tre närmsta åren kommer Klimatklivets budget att ökas till 600 miljoner årligen.

Falu energi & vatten AB är en av de sökande aktörer som hittills har fått statligt stöd. Deras satsning, EcoDataCenter, går ut på att återanvända så stor del som möjligt av den energi som finns kvar efter att elen gjort den nytta den ska i dataservrarna. Datacentret kommer dessutom att drivas av förnyelsebar elenergi.

– Normalt är värmen som alstras i ett datacenter ett stort problem. Ofta kostar det mycket att bli av med värmen och man brukar använda eldrivna kylmaskiner för att klara det. Det innebär att det går åt betydligt mer el än bara för den nytta som behövs i servrarna, säger Per Dahlberg, vd för Falu energi & vatten AB.

Han säger att de genom åren har byggt ut energisystemet på olika sätt för att få ett så optimalt system som möjligt.

– Vi är ett lokalt energibolag som inser att ska vi nå global framgång mot ett hållbart samhälle så måste vi alla bidra även på lokal nivå, säger Per Dahlberg.

Vad betyder det för er att ni har fått bidrag från Klimatklivet?

– Det betyder jättemycket. Dels ekonomiskt men det är också ett erkännande på att vi faktiskt är helt rätt ute.

Arbetet med EcoDataCenter är påbörjat, men har just nu ett vinteruppehåll. Arbetet kommer att återupptas i vår och bygget är tänkt att vara färdigt vid halvårsskiftet 2017.

Naturvårdsverket fortsätter att arbeta igenom de ansökningar som finns kvar från 2015, som det ännu inte har fattats beslut om.

– De ansökningar som vi ännu inte har hanterat är olika informationssatsningar som handlar om att få människor att ändra beteende, som att äta annorlunda eller att ta cykel istället för bil. Vi behöver göra en uppskattning av hur många människors beteende som kan komma att förändras av informationssatsningen och även ha ett underlag att bedöma och därför tar de ansökningarna lite längre tid, säger Carl Mikael Strauss.

Under 2016 kommer nya ansökningstillfällen och den första är planerad till första kvartalet. Kanske sitter du på en idé till en klimatsmart investering?

Fakta: 

Läs mer på naturvardsverket.se och ecodatacenter.se

Annons

Rekommenderade artiklar

Kyrkan blir akut sovplats för hemlösa

Vasakyrkan öppnar akutboende för den som annars tvingas sova utomhus. I takt med att temperaturen sjunker ökar trycket efter boendeplatser inomhus.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu