Ta ansvar för din egen skit | Fria.Nu
  • Guldkannan är en kombination av potta och vattenkanna. Urinen användas till gödning i trädgården i stället för att orsaka problem med lukt i torrtoan.
  • Karl-Axel Reimer, miljökontoret i Södertälje.
Landets Fria

Ta ansvar för din egen skit

Enskilda avlopp har generellt mycket sämre rening än kommunala avloppsreningsverk. Men den som verkligen vill kan skapa kretslopp mellan avlopp och matproduktion och därmed göra en dubbel insats för miljön.

Trots att bara en tiondel av Sveriges hushåll har enskilt avlopp, beräknas de enskilda avloppen stå för hälften av alla avloppsrelaterade fosforutsläpp. I kommunala reningsverk tas omkring 96 procent av fosforn bort innan vattnet släpps ut i naturen. Reningsgraden i enskilda avloppsanläggningar är betydligt lägre. Det gäller framförallt fosfor, men också kväve. Man räknar med att mindre än hälften av alla enskilda avlopp når upp till kraven i gällande lagstiftningen.

Det enskilda avloppet är husägarens ansvar och kommunen ska kontrollera att ställda miljökrav uppfylls. För att skydda sin skärgård i Västerhavet kräver Tanums kommun i Bohuslän kretsloppsanpassade lösningar för enskilda avlopp.

– Vi stöder oss på miljöbalkens skrivningar om kretslopp och hushållning med naturresurser. Sedan måste vi alltid göra en avvägning i det enskilda fallet. Enligt lagstiftningen får kostnaden för husägaren inte vara orimlig i förhållande till miljönyttan, förklarar Niclas Wigforss som handlägger avloppsfrågor vid miljökontoret i Tanum.

Han berättar att kommunen kommer att bygga en anläggning för insamlat toalettvatten. Enligt Niclas Wigforss är källsorterat toalettvatten från enskilda avlopp något av en trend. En kommun som varit med om att sätta trenden är Södertälje.

– Som husägare med enskilt avlopp i Södertälje kommun förväntas du i första hand installera en extremt snålspolande toalett med tank. Kommunen hämtar toalettvattnet och kör det till en anläggning där det hygieniseras. Sedan används näringen på åkermark, berättar Karl-Axel Reimer på miljökontoret i Södertälje.

För att ta död på smittämnen i toalettvattnet höjer man pH-värdet med hjälp av ämnet urea. Också den som vill ta hand om sitt toalettavfall i egna odlingar måste försäkra sig om god hygien, oftast genom långtidslagring eller varmkompostering. Reglerna kan variera något från kommun till kommun.

Lagstiftningen på avloppsområdet är inte glasklar. Olika kommuner ställer olika krav på enskilda avlopp. Det gäller både miljöskydd och hygien. Delvis beror det på varierande geografiska förutsättningar. En känslig skärgård och en sommarbefolkning tre till fyra gånger större än den permanenta befolkningen gör avloppshanteringen till en viktig fråga i Tanum. Under några år ställde kommunen krav på urinsortering inte bara för enskilda avlopp, utan också för nya bostadsområden. Det visade sig juridiskt oklart om sådana krav kan ställas för områden inom det kommunala avloppsnätet och kravet togs bort 2008. För enskilda avlopp är kretsloppslösningar fortfarande grundprincipen i Tanum. I många andra kommuner är kraven mindre långtgående.

Fakta: 

Toatips

Att skilja på avfallet från toaletten och vattnet från bad, dusch och tvätt är ofta en god idé. Det finns en rad olika toalettlösningar som möjliggör detta.

En urinsorterande toalett kan vara torr eller spolas med vatten. Spolas den med vatten ska papper och avföring kunna renas med övrigt avloppsvatten. Är toaletten torr komposteras den fasta delen av toalettavfallet. Urinen samlas i en tank och kan användas i egen trädgård eller inom lantbruket.

Avfall från ett traditionellt torrdass kan komposteras och användas i egna odlingar. Om urinen tas om hand separat fylls dasset långsammare och luktar mindre.

En mulltoalett inomhus komposterar toalettavfallet under toalettstolen.

I en förbränningstoalett bränns toalettavfallet, vilket kräver el eller gasol. Askan kan spridas i trädgården.

Med en extremt snålspolande WC kan du samla toalettvattnet i en tank. Det är en bra lösning om kommunen har ett system så att toalettvattnet kan spridas på jordbruksmark.

Källa: www.avloppsguiden.se

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Skit inte i avloppet

Varje dag spolar vi ut stora mängder näring i avloppet. Ett alternativ är att separera toalettavfallet.

Landets Fria

© 2021 Fria.Nu