Miljödom: Inte förbjudet att sprida slam | Fria.Nu
Skånes Fria

Miljödom: Inte förbjudet att sprida slam

Sedan 2010 har frågan om spridning av slam på åkrar i Lund och Landskrona stötts och blötts. Nu har avgörandet från Mark- och miljööverdomstolen i Växjö kommit. Slammet får spridas.

På miljöförvaltningen i Lund är besvikelsen stor. Förhoppningen var att den prejudicerande domen – oavsett utfall – skulle leda till en större principiell debatt.

– Nu hänvisar man bara till de gällande riktvärdena och tar inte upp farligheten med läkemedelsrester, kemikalier och nanopartiklar, säger Björn Berséus som är miljödirektör på Lunds kommun.

Det han velat att domstolen skulle ta hänsyn till var försiktighetsprincipen i miljöbalken. Att kunskapsläget om effekten av de rester från samhället som återfinns i slammet inte är tillräcklig. Och att man då borde ta det säkra före det osäkra. Men domen hänvisar endast till att slammet håller sig inom de gällande gränsvärdena.

– Det är synd att miljööverdomstolen inte kan känna ett större samhällsansvar och ha med diskussionen om det var rätt eller fel att hänvisa till försiktighetsprincipen i lagstiftningen.

I sitt remissvar har Lunds kommun också riktat kritik mot Naturvårdsverkets fosforutredning – där nya tuffare gränsvärden för fem oönskade ämnen och åtta metaller som återfinns i slammet finns med. Gränsvärden som kommunen anser är otillräckliga då otaliga fler ämnen återfinns i slammet. Istället vill kommunen helt förbjuda spridning av slam på produktiv mark.

– Långsiktigt vill vi alla ha ett kretsloppstänk där fosfor kan cirkulera så att vi inte behöver importera mineralgödsel, problemet är att det fortfarande finns stora osäkerhetsmoment, säger Petter Forkestam (Mp), andre vice ordförande i Miljönämnden i Lund.

Frågan om en hållbar återföring av fosfor har utretts av Naturvårdsverket och ligger nu på Miljödepartementets bord.

Fakta: 

Fosfor och slam

Varje år tillförs tiotusentals ton fosfor till jord- och skogsbruk och bidrar till övergödningen av hav och sjöar. Samtidigt som det slam som kommer från reningsverk innehåller mycket fosfor. Något som regeringen vill att samhället blir bättre på att ta hand om. Men slamspridningen är kontroversiell och kritikerna menar att nackdelarna överväger fördelarna då slammet innehåller kemikalier och läkemedelsrester.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

13 av 15 skånska miljömål uppfylls inte i tid

Inom en generation skulle grunden för ett hållbart samhälle vara satt. Men länsstyrelsen i Skånes uppföljning av miljömålen är dyster läsning. Av de 15 miljömålen är det endast två som ser ut att nås i tid.

Skånes Fria

”Politikerna måste förstå allvaret”

Det krävs radikala förändringar för att vi ska uppnå klimatmålen. Och ansvaret ligger främst på politikerna, inte medborgarna. Det menar Fältbiologerna som i veckan skickade ut en kapad klimatmålsbroschyr till Skånes politiker.

Skånes Fria

Ökad nazistisk aktivitet i Skåne

Högerextremismen

Den nazistiska aktiviteten har ökat med 20 procent i Skåne mellan 2012 och 2013, enligt Expo. Framför allt beror det på mer aktivitet i Lund och Malmö – men också på ökad närvaro i mindre städer som Höör.

Skånes Fria

Historisk demonstration mot fascism

Cirka 10 000 personer slöt i helgen upp för en demonstration under parollen Kämpa Malmö – antifascism är självförsvar.

– Vi var enade om att vi inte sett så många tidigare, säger Ewa-Gun Westford, pressinformatör för polisen i Skåne.

Skånes Fria

Sällsynt med domar

Endast sex ärenden som rör koppleri, grovt koppleri och människohandel ledde till fällande domar i Malmö tingsrätt mellan 2010 och 2014, visar en undersökning som Skånes Fria har gjort.

Skånes Fria

© 2022 Fria.Nu