Hemlösheten ökar i EU | Fria.Nu

Fördjupning


Hemlöshet

Del 2

  • Hemlösheten ökar stort i Grekland till följd av den ekonomiska krisen.
Fria Tidningen

Hemlösheten ökar i EU

Hemlöshet är ett växande problem i Europa. I över hälften av EU:s medlemsländer har antalet hemlösa ökat under de fem senaste åren, och den ekonomiska krisen har gjort att många nya grupper hamnat på gatan. Nu ställs krav på en gemensam EU-strategi för att möta problemet.

Rue de la Loi skär rakt genom Bryssels EU-kvarter och är en pulsåder i stadens politiska och ekonomiska maktcentrum. Gatan kantas av stora kontorskomplex i glas och betong och trafikeras dagtid av en aldrig sinande ström av eleganta bilar och jäktade människor på väg till och från jobbet. Men utanför entrén till tunnelbanestationen kan man se något som bryter av – ett provisoriskt campingläger med sovsäckar och smutsiga filtar. Lägret tjänar året om som hem för några av Bryssels många hemlösa.

Någon kilometer från Rue de la Loi har den europeiska paraplyorganisationen i hemlöshetsfrågor, Feantsa, sitt kontor. Organisationens chef Freek Spinnewijn är upprörd över situationen för Bryssels hemlösa.

– Det är en skandal, om man betänker de resurser och den kunskap som ändå finns. Utrymmet för förbättringar är enormt.

Scenen vid Rue de la Lois tunnelbanenedgång är långt ifrån unik, hemlöshet är ett växande problem i stora delar av Europa. Exakt hur stort är svårt att veta. Eftersom hemlösa sällan nås genom konventionella undersökningsmetoder så är statistiken på området knapphändig. Ambitionsnivån för att samla in data skiljer sig dessutom åt betydligt mellan de 28 medlemsländerna. EU-kommissionen har gjort en grov uppskattning, enligt den tillbringar omkring fyra miljoner människor varje år minst en natt på gatan eller ett härbärge.

Feantsa har ändå försökt skapa sig en bild av problemets omfattning, och släppte 2012 en rapport som bygger på iakttagelser av organisationens nationella partners i 21 av EU-länderna. Enligt rapporten hade hemlösheten ökat i ökat i 15 länder under de senaste 1–5 åren, bland annat på grund av den ekonomiska krisen.

– Krisen har definitivt en inverkan. I vissa länder har antalet hemlösa ökat dramatiskt, i Grekland, Österrike och Spanien handlar det om en fördubbling, säger Freek Spinnewijn.

Förutom att det faktiska antalet hemlösa har ökat, så har även nya grupper hamnat i hemlöshet under de senaste åren, som unga, kvinnor, familjer och invandrare.

Den sistnämnda gruppen är enlig Freek Spinnewijn en anledning till varför EU-länderna har mycket att vinna på ett tätare samarbete kring hemlöshet, eftersom det ofta rör sig om människor från EU:s östra medlemsländer som använder den fria rörligheten i jakt på ett bättre liv. Men även på det stora hela efterfrågar han en mer enhetlig och ambitiös EU-gemensam strategi, inte minst i syfte att kunna utbyta erfarenheter.

– Vi befinner oss alla fortfarande i början av processen, ett slags ”trial and error”-läge där man prövar sig fram till vad som fungerar. Kan vi lära av varandra så undviker vi att upprepa varandras misstag.

Kravet på ökat samarbete kring hemlöshet kommer även från EU-institutionerna själva. År 2011 ställde sig medlemsländernas socialministrar bakom ett gemensamt EU-program i frågan, samma år röstade parlamentet med stor majoritet igenom en resolution med liknande innehåll.

En av de parlamentsledamöter som engagerat sig mycket i hemlöshetsfrågan är den franska socialdemokraten Sylvie Guillaume. I september i år anordnade hon och Feantsa en gemensam hearing i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter om kriminaliseringen av hemlösa i Ungern.

– Situationen kring hemlöshet i Europa är alarmerande. Resolutionen vi antog 2011 syftade till att utrota hemlöshet tills 2015, men hittills har väldigt lite konkret hänt, säger Sylvie Guillaume.

I praktiken är det kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering som ska genomföra de beslut som rådet och parlamentet har tagit. Freek Spinnewijn anser att man där hittills har varit väldigt passiv, och är starkt kritisk till vad han betraktar som ”bristande intresse” från såväl direktoratets som ansvarig kommissionär László Andors sida.

– Man kan fråga sig hur mycket demokratiskt mandat de anser sig behöva för att agera?

I takt med att hemlösheten har ökat i Europa så har många länder infört lagar som kriminaliserar hemlösa, det kan handla om förbud mot att sova på gatan och dricka alkohol på offentlig plats. Fallet Ungern har fått mycket uppmärksamhet, men även i länder som Tjeckien, Irland, Frankrike, Spanien och Grekland riskerar hemlösa dryga böter eller fängelse.

Freek Spinnewijn menar att kriminalisering är en väldigt ineffektiv metod, som syftar till att dölja hemlösheten snarare än att utrota den.

– Det har en motsatt effekt. Att vara hemlös är inte ett rationellt val, som exempelvis att köra för snabbt. Att sätta någon i fängelse är dessutom en väldigt dyr lösning i de flesta europeiska länder. Det fungerar varken för individen eller samhället.

För att komma till rätta med problemet förespråkar Feantsa istället bättre integrerade strategier mot hemlöshet. Detta innebär att man arbetar förebyggande och långsiktigt för att hjälpa människor ur hemlöshet och återinföra dem i samhället.

Freek Spinnewijn vill också se mer satsningar på forskning och statistik om hemlöshet, vilket bör ligga till grund för alla politiska beslut på området.

– Det är väldigt konstigt, men ju längre ner på den sociala stegen du kommer, desto mer normalt verkar det anses att fatta beslut enbart baserat på goodwill, utan krav på någon vetenskaplig grund. Men vi ser att de länder som faktiskt har sofistikerad data som grund för sina beslut når bättre resultat.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Analys: Näringslivet hyllar krispolitik

Analys

Den europeiska nedskärningspolitiken ifrågasätts av allt fler ekonomer och politiker. Men för den europeiska storföretagslobbyn har den varit en odelad framgång.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu