Hållbar utveckling inget för ekonomer? | Fria.Nu
  • På Uppsala universitets utbildningar i företagsekonomi erbjuds mindre inslag av hållbar utveckling i vissa kurser. På Campus Gotland finns en magisterutbildning med hållbarhetsfrågor i fokus.
Landets Fria

Hållbar utveckling inget för ekonomer?

Hur väl rustade är ekonomer att hantera hållbarhetsutmaningen? En kanadensisk studie som publicerats i höst påvisar stora svagheter i hur ekonomistudenter undervisas om kopplingen mellan ekonomi och miljö. Landets Fria har tittat på hur hållbarhetsfrågorna integreras i svenska högskolors ekonomiutbildningar.

Studenter som läser sin första kurs i ekonomi vid något av de tre största statligt finansierade universiteten i Kanada får lite eller ingen undervisning om hållbar utveckling. Det visar Tom L Green som, inom ramen för sin doktorsavhandling i ekologisk ekonomi, har intervjuat studenter om introduktionskurser i ekonomi.

– En del av studenterna skrattade när jag frågade hur kursen de läst närmade sig hållbarhetsfrågorna. Några hade dragit slutsatsen att ekonomivetenskapen inte skulle ha något att tillföra när det gäller att förstå miljöproblem.

I en annan undersökning analyserade Tom L Green de introduktionsböcker som används mest vid nordamerikanska universitet. Han kom fram till att i genomsnitt 3,2 procent av det totala sidinnehållet behandlade ämnet miljö.

– När läroböckerna i ekonomi berör miljöfrågor så lite som de gör, kan det få studenterna att tro att ekonomi och miljö inte har något med varandra att göra. Men att öka antalet sidor om miljön skulle inte nödvändigtvis förbättra studenternas förståelse, eftersom en del av utrymmet användes till att försäkra läsaren om att miljöproblemen i stort är lösta.

Tom L Green menar att dagens undervisning rent av kan försvåra studenternas förståelse för kopplingen mellan ekonomi och miljö.

– Det finns tecken som tyder på att människor som läst ekonomi känner mindre oro för den miljömässiga utvecklingen än andra. Enligt min uppfattning har det att göra med det teoretiska perspektiv som lärs ut. Det finns ett antal studier som pekar i den riktningen, men det behövs mer forskning, säger Tom L Green, som tillsammans med kollegor i Kanada hoppas kunna leverera nya forskningsresultat på området nästa år.

Varje år läser över en miljon studenter introduktionskurser i ekonomi vid nordamerikanska universitet. Majoriteten av dem fortsätter inte sina ekonomistudier. De tre kanadensiska universitet som ingick i Tom L Greens studie har alla undertecknat Talloires-deklarationen (se www.ulsf.org) och strävar efter att ligga i framkant när det gäller lärande för hållbar utveckling.

Fakta: 

Miljöekonomi inte detsamma som ekologisk ekonomi

Många högskolor erbjuder kurser i miljöekonomi. Miljö- och naturresursekonomi är delar av den neoklassiska teorin, som varit den dominerande ekonomiska skolan under 1900- och 2000-talen.

Det tvärvetenskapliga ämnet ekologisk ekonomi har uppstått som en reaktion på hur den neoklassiska teorin hanterar kopplingen mellan ekonomi och miljö.

Inom den ekologiska ekonomin har stor vikt lagts vid frågan om den globala ekonomins storlek i förhållande till biosfären.

Det har föreslagits att vi i dag har oekonomisk tillväxt, tillväxt som ger större kostnader än nytta på marginalen, sett ur ett samhällsperspektiv.

Vid Malmö högskola finns en kurs som heter Miljöekonomi och ekologisk ekonomi.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu