Olika vad ekonomistudenter lär sig om miljö | Fria.Nu
  • Anita Morozova, Sofia Strengbohm och Emilia Frankén läser företagsekonomi vid Uppsala universitet. De tycker att hållbarhetsfrågorna fanns med på ett tydligt sätt när de läste Ekonomprogrammets första termin. ”Men vi pratar ändå betydligt mer om hållbarhet på kostvetarprogrammet, som jag egentligen läser”, säger Emilia Frankén.
Landets Fria

Olika vad ekonomistudenter lär sig om miljö

Vad lär sig svenska ekonomistudenter om miljö och hållbar utveckling under sin studietid? En mejlenkät som Landets Fria genomfört visar på stora skillnader mellan olika högskolor.

Landets Fria har frågat Sveriges högskolor och universitet hur miljö och hållbar utveckling tas upp i undervisningen inom ämnet ekonomi. Både företagsekonomiska institutioner och nationalekonomiska institutioner kontaktades, liksom högskolor med utbildningar i exempelvis industriell ekonomi och entreprenörskap. Tjugosex av tjugoåtta högskolor har svarat och svaren tyder på stora skillnader. Någon slutsats om hur ingående introduktionskurser i ekonomi vid Sveriges högskolor behandlar kopplingen mellan ekonomi och miljö går inte att dra, men alla svarande högskolor anger att kopplingen på något sätt berörs inom grundutbildningen.

På några högskolor tas miljö och hållbar utveckling endast upp som ett inslag inom kurser med annat huvudinnehåll. Några högskolor ger valbara kurser med stark koppling till hållbar utveckling och ett par utmärker sig genom att erbjuda hela utbildningar dedikerade åt kombinationen ekonomi och hållbar utveckling. Ytterligare ett par högskolor anger att planer finns på att utveckla sådana program eller inriktningar. Vid en och samma högskola kan skillnaderna mellan de olika utbildningsprogram som erbjuds vara stora.

Av enkätsvaren att döma, har miljö och hållbar utveckling en mer framträdande position inom företagsekonomiska utbildningar än inom nationalekonomiska. Hållbarhetsfrågorna kopplas vid flera högskolor till CSR (corporate social responsibility). Årets fokus för den nationella ämneskonferensen för högskolelärare i företagsekonomi var också hållbar utveckling. På programmet fanns punkter som ”företagsekonomens roll i en hållbar utveckling” och ”hållbar marknadsföring och konsumtion”.

Flera av de tekniska högskolor som kontaktats integrerar miljö och hållbar utveckling på ett tydligt sätt i en eller flera av de utbildningar som kombinerar ekonomi och teknik, exempelvis ingenjörsutbildningar i industriell ekonomi.

Fakta: 

Sammanfattning av högskolornas svar

Landets Fria Tidning kontaktade tjugoåtta svenska universitet och högskolor med en mejlenkät om hur miljö och hållbar utveckling integreras inom undervisningen i ekonomi. Tjugosex har svarat på enkäten. (Inget svar kom från Linköpings universitet eller Högskolan i Kristianstad.)

Svaren, som sammanfattas nedan, ger dock inte en heltäckande bild av kursutbudet. Är du intresserad av en särskild högskola bör du även besöka högskolans hemsida för att läsa mer om kursutbudet. Eller varför inte googla ”hållbar*” eller ”CSR” plus högskolans namn?

HU=Hållbar utveckling
CSR=Corporate social responsibility

Blekinge tekniska högskola
Inom både företagsekonomi och nationalekonomi förekommer HU som inslag i kurser.

Chalmers tekniska högskola
Inslag kring HU förekommer i en rad kurser. Inom två kandidatprogram finns obligatoriska kurser med hållbarhet som fokus.

Göteborgs universitet
Det finns en rad kurser inom HU på olika utbildningsnivåer. Inom det samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet erbjuds profilen miljöekonomi. Inom fyra masterprogram i ekonomi erbjuds specialisering mot miljömässig hållbarhet. Det finns ett doktorandprogram för studenter från utvecklingsländer, Climate economics.

Handelshögskolan i Stockholm
På kandidatprogrammet integreras HU i alla grundkurser. På masterprogrammen, MBA-programmet och doktorandprogrammet finns specifika kurser som huvudsakligen behandlar hållbarhet och corporate social responsibility.

Högskolan Dalarna
HU finns som inslag i flera tillämpade kurser inom turismekonomi och cost-benefit-analys med transporttillämpning.

Högskolan i Borås 
På civilekonomprogrammet vid Handels- och IT-högskolan i Borås förekommer HU som inslag (miljöledningssystem, hållbarhetsredovisning, CSR) i kurser inom de olika inriktningarna.

Högskolan i Halmstad
Företagsekonomi: På grundnivå läser civilekonomer en kurs med fokus på etik. Inom extern redovisning ingår hållbarhetsredovisning. Kandidatprogrammet Energiekonom integrerar företagsekonomi med energi- och miljökunskaper.
Nationalekonomi: En kurs i miljöekonomi ges och kopplingar till HU förekommer i kurser med annat huvudinnehåll.

Högskolan i Gävle
Ett stort antal ekonomikurser finns på högskolans lista Miljömärkta kurser.

Högskolan i Jönköping
Masterprogrammet Managing in a global context innehåller varsin kurs där HU är centralt. Därutöver finns de valbara kurserna Business ethics och environment samt Logistics and IT där alla kursmoment kopplas till CSR eller HU.

Högskolan i Skövde
Både på grundnivå och avancerad nivå finns kursmoment som behandlar miljö- och hållbar utveckling inom flera kurser.

Högskolan Väst
Företagsekonomi: I redovisningskurserna arbetar studenterna med hållbarbetsredovisning och hållbarhetsstyrning.
Nationalekonomi: Inom mikroekonomi och mikroteori berörs miljöförstöring och styrmedel.

Karlstads universitet
Miljöekonomi ingår i grundkursen i nationalekonomi och begreppet HU diskuteras då. En fortsättningskurs i miljöekonomi är obligatorisk inom en inriktning på civilekonomprogrammet och valbar för andra och fördjupar begreppet HU.

Kungliga tekniska högskolan
På civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi finns inriktningen Energisystem och hållbar utveckling och masterprogrammet i industriell ekonomi har för denna inriktning spåren Effektiv energianvändning och Hållbar kraftproduktion.

Linnéuniversitetet
Vid Linnéuniversitetet kommer hållbar utveckling i huvudsak in som delmoment i andra kurser. Några kurser, såsom miljöekonomi och miljöjuridik, finns och en inventering av utbildningsutbudet pågår för att HU ska integreras mer i framtiden.

Luleå tekniska högskola
På tre av utbildningarna i ekonomi ges en veckas obligatoriska studier i miljöekonomi. På magisternivå läser nationalekonomer och civilekonomer en hel kurs i miljö- och naturresursekonomi och skriver sina uppsatser inom området.

Lunds tekniska högskola
Programmet i Industriell ekonomi innehåller den obligatoriska kursen Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling. Utöver inslag i andra kurser på programmet finns också den valbara profilen Energi- och miljöteknik.

Lunds universitet
Företagsekonomi: Kurs på grundnivå och avancerad nivå finns inom etik/CSR. Andra kurser berör ämnet i varierande omfattning.
Nationalekonomi: En miljöekonomikurs finns på grundnivå. HU finns med som inslag i andra kurser.

Malmö högskola
Inom programmet Transport management, som kan ge kandidatexamen i företagsekonomi, finns kursen Transporter och hållbar utveckling. Inom miljövetarprogrammet erbjuds kurserna Företagsekonomi och miljöledning samt Miljöekonomi och ekologisk ekonomi. På avancerad nivå, inom organisation och ledarskap, finns ett antal kurser med hållbarhetsfokus.

Mittuniversitetet
Företagsekonomi: Studenter i företagsekonomi läser en hel termin inom Ekoentreprenörsutbildningen och kan därutöver gå sommarkursen Hållbart företagande. Nationalekonomi: Miljöekonomi är inslag på A-kursen. Ibland förekommer gästföreläsningar inom HU.

Mälardalens högskola
På ekonomprogrammet finns den valbara kursen Företagsstrategier för hållbar utveckling. På ekonomprogrammet och programmet International business management läses en kurs i miljöekonomi.

Stockholms universitet
Nationalekonomi: HU berörs i kurser med annat huvudinnehåll. Kursen The climate and the economy är valbar.
Företagsekonomi: Det finns en kurs i corporate social responsibility och en i business ethics. Därutöver tematiseras HU översiktligt i flera grundkurser på termin 1 och 2.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Både på grundnivå och avancerad nivå finns hela kurser med miljö- eller HU-fokus. De flesta studenter läser även någon miljökurs utanför ämnet ekonomi.

Södertörns högskola
Redan på den första kursen som A-studenterna möter diskuteras den långsiktiga tillväxten utifrån ett hållbarhetsperspektiv. På B-nivå finns en kurs i miljöekonomi.

Umeå universitet
Företagsekonomi: HU kommer in på flera moment och kurser som integrerade delar och det ges en kurs i marketing ethics and sustainability. Uppsats inom HU ger chans att vinna ett uppsatspris.
Nationalekonomi: Miljö- och naturresursekonomi ingår som moment första året och på avancerad nivå finns hela kurser i miljö- och naturresursekonomi.

Uppsala universitet
Företagsekonomi: Mindre inslag av HU i vissa kurser. På Campus Gotland finns en magisterutbildning med hållbarhetsfrågor i fokus.
Nationalekonomi: Inslag av miljöekonomi i A-kursen. HU behandlas explicit på B-kursen.
Vid CEMUS ges kursen Den globala ekonomin – miljö, utveckling och globalisering.

Örebro universitet
Företagsekonomi: Redovisare läser hållbarhetsredovisning. Organisationsinriktade studenter studerar etikfrågor. Inslag av HU förekommer i andra kurser.
Nationalekonomi: Det finns inslag av HU på A-nivå och en miljöekonomikurs på B-nivå, liksom kurser i hälsoekonomi och utvecklingsekonomi som har inslag kring miljö och hållbar utveckling. Under år tre till fem kan man läsa en miljökurs och en kurs i ekonomiska utvärderingsmetoder inom miljö och hälsa, liksom en kurs i utvecklingsekonomi. Miljö och hållbarhet är även här viktiga inslag i mikro och makrokurserna samt i kursen offentlig ekonomi.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu